-
X
Telefon
infolinia +48 601-660-717

Regulamin (do 24.12.2014)

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO (do 24.12.2014)

prowadzonego pod adresem www.euroazienki.pl

Właścicielem i administratorem sklepu jest firma:

Dane rejestrowe:
Nazwa firmy:

Katarzyna Meresińska Eurołazienki

Adres:

43-220 Świerczyniec, Społeczna 15a
 
Adres do korespondencji i przesyłek:
 
Eurołazienki, ul. Przemysłowa 70, 43-100 Tychy.

Kontakt:

tel. 601 660 717
e-mail:sklep@eurolazienki.pl

Dane rejestrowe - rejestr i numer:Firma wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerami
NIP: 646-181-44-36, Regon: 240544056
Numer rachunku bankowego: 81 1140 2004 0000 3902 5751 6877

Regulamin określa zasady świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego działającego pod domeną: www.eurolazienki.pl. Jest dokumentem wymaganym w świetle art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z pźniejszymi zmianami).

A. Definicje

 1. SPRZEDAWCA i USŁUGODAWCA– Firma :Katarzyna Meresińska Eurołazienki, 43-220 Świerczyniec, Społeczna 15a, NIP: 646-181-44-36, Regon: 240544056 - umowa sprzedaży zawierana poprzez sklep internetowy na stronie www.eurolazienki.pl
 2. KLIENT– osoba fizyczna, ktra ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, ktrej przepisy szczeglne przyznają zdolność prawną, a ktra dokonuje lub zamierza dokonać Zamwienia lub korzysta z innych usług SKLEPU INTERNETOWEGO.
 3. KONSUMENT- KLIENT, osoba fizyczna ktra nie prowadzi działalności gospodarczej lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą ale zawierająca umowę sprzedaży lub usługi w celu nie związanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą, ktra jest KONSUMENTEM w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektrych praw konsumentw oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.).
 4. KONSULTANT– osoba zajmująca się obsługą SKLEPU INTERNETOWEGO z upoważnienia Usługodawcy, pracująca od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17 pod numerami telefonu w zakładce KONTAKT.
 5. PRODUKT- towar oferowany do sprzedaży w SKLEPIE INTERNETOWYM.
 6. REGULAMIN- niniejszy Regulamin SKLEPU INTERNETOWEGO.
 7. UMOWA SPRZEDAŻY- umowa sprzedaży Produktu zawierana na odległość poprzez SKLEP INTERNETOWY.
 8. STRONA UMOWY- SPRZEDAWCA, KUPUJĄCY, KONSUMENT, USŁUGODAWCA.
 9. ZAMWIENIE- oświadczenie złożone elektronicznie lub telefonicznie o chęci zawarcia umowy sprzedaży (zamwienia produktu lub usługi).
 10. NEWSLETTER- usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, polegająca na umożliwieniu zainteresowanym otrzymywanie na podany adres e-mail informacji związanych ze SKLEPEM INTERNETOWYM.

B. Postanowienia ogólne.

 1. SPRZEDAWCA - w celu umożliwienia zawarcia umowy świadczy poprzez stronę WWW SKLEPU INTERNETOWEGO usługi:
  • utworzenie i administrowanie konta klienta w SKLEPIE INTERNETOWYM;
  • przetwarzanie formularza ZAMWIENIA produktw w SKLEPIE INTERNETOWYM;
  • przesyłanie informacji handlowych, ofert promocyjnych itp. w formie usługi "newsletter";
  • świadczenie usług elektronicznych w w/w zakresie jest bezpłatne;
  • umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu i administrowaniu Konta Klienta w SKLEPIE INTERNETOWYM jest zawierana na czas nieoznaczony;
  • umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamwienia w SKLEPIE INTERNETOWYM poprzez wypełnienie formularza zamwienia zawierana jest na czas oznaczony - na okres wypełniania i przetwarzania zamwienia - i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia i zaakceptowania Zamwienia;
  • usługa "newsletter" zawierana jest na czas nieokreślony.
 2. w przypadku usługi zawartej na czas nieokreślony obu stronom przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy:
  • KONSUMENT może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdej chwili składając odpowiednie oświadczenie w formie elektronicznej lub pisemnej na adres SPRZEDAWCY. SPRZEDAWCA w ciągu 7 dni od otrzymania wypowiedzenia usunie z danych zapisy objęte ochroną danych osobowych związane z usługą i zaprzestanie jej świadczenia.
  • USŁUGODAWCA może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeżeli KONSUMENT obiektywnie i bezprawnie rażąco narusza Regulamin - z zachowaniem terminu wypowiedzenia 30 dni licząc od dnia złożenia wypowiedzenia. Jeżeli obiema stronami umowy są przedsiębiorcy Usługodawca może w takiej sytuacji wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym.
  • USŁUGODAWCA i KLIENT mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
  • Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną należy składać na adres USŁUGODAWCY - w formie wiadomości e-mail lub pisemnie na adres siedziby SPRZEDAWCY. Reklamacje zostaną rozpatrzone niezwłoczne nie pźniej niż w ciągu 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w tym okresie oznacza uznanie reklamacji.
 3. Do wspłpracy z systemem informatycznym Usługodawcy po stronie klienta konieczny jest dostęp do komputera lub innego urządzenia umożliwiającego poprzez sieć Internetu nawiązanie komunikacji ze stroną internetową SKLEPU. W przypadku komputera - system winien być wyposażony w przeglądarkę internetową (przykładowo: Mozilla Firefox w wersji 11.0 lub wyższej, Internet Explorer w wersji 7.0 lub wyższej lub inne o podobnych parametrach). Zalecana rozdzielczość monitora - nie mniejsza niż: 1024x768. Urządzenia mobilne muszą być wyposażone w oprogramowanie - dostarczone przez wytwrcę urządzenia - umożliwiające wykonywanie rwnoważnych do w/w przeglądarek komputerowych operacji. Ponadto konieczne jest posiadanie aktywnego konta e-mail. Dla pełnego skorzystania z wszystkich funkcji SKLEPU INTERNETOWEGO konieczne jest włączenie obsługi skryptw JavaScript i obsługi cookies. Użycie skryptw i cookies omawia POLITYKA PRYWATNOSCI umieszczona w zakładce na stronie SKLEPU INTERNETOWEGO.
 4. Kupujący - zobowiązany jest do wprowadzania danych do systemu zgodnych ze stanem faktycznym, zgodnych z prawem i dobrymi obyczajami. Udostępniane dane nie mogą naruszać dbr osobistych ani praw własności osb trzecich.
 5. Sprzedawca jest płatnikiem VAT i do każdej transakcji sprzedaży produktu wystawia dokument sprzedaży - paragon lub fakturę.
 6. Zamwienie można składać drogą elektroniczną lub telefonicznie uzgadniając szczegły z naszym Konsultantem.
 7. Informacje handlowe - cenniki, opisy, reklamy i inne informacje o Produktach znajdujące się na stronie WWW Sprzedawcy, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art.71 Kodeksu Cywilnego.
 8. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarw i realizacja zamwień następuje według kolejności uznania na koncie Sprzedawcy płatności za zamwione Towary, aż do wyczerpania się zapasw objętych tą formą sprzedaży.
 9. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączenie lub ograniczenie jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisw ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) - przysługujących mu na mocy obowiązujących przepisw prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy

C. Zamwienie. Realizacja zamwienia.

 1. Przed złożeniem zamwienia Kupujący musi się zapoznać z niniejszym Regulaminem. Fakt zapoznania się i akceptacji wszystkich postanowień niniejszego regulaminu potwierdza jawnie przy rejestracji w systemie oraz przed złożeniem zamwienia. Formularz zamwienia nie zostanie zaakceptowany bez takiego potwierdzenia.
 2. Do realizacji zamwienia niezbędne jest prawidłowe wypełnienie formularza zamwienia lub kontakt z naszym Konsultantem. Dla zrealizowania umowy sprzedaży i dostawy zamawianych produktw konieczne jest podanie przez Kupującego danych osobowych: imię i nazwisko (lub nazwa) , adres, adres do doręczenia produktu, telefon kontaktowy, adres poczty elektronicznej e-mail i w przypadku firm NIP.
 3. Przed złożeniem zamwienia Kupujący powinien sprawdzić dostępność produktu kontaktując się z naszym Konsultantem lub składając zapytanie drogą mailową.
 4. W przypadku gdy danego produktu nie ma w magazynie, Kupujący drogą telefoniczną, bądź mailową zostanie o tym fakcie powiadomiony.
 5. Zamwienie drogą elektroniczną można składać 24 godz. na dobę 7 dni w tygodniu.
 6. Zamwienie telefoniczne można składać od poniedziałku do piątku w godz. 9-17 u Konsultanta.
 7. Po otrzymaniu zamwienia i potwierdzeniu dostępności produktu Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamwienia i przystępuje do jego realizacji. Przyjmuje się, że potwierdzenie zamwienia przez Sprzedawcę oznacza zawarcie Umowy Sprzedaży. Przy zamwieniu telefonicznym Konsultant potwierdza słownie przyjęcie zamwienia lub na życzenie Kupującego przesyła mu e-maila z potwierdzeniem przyjęcia zamwienia.
 8. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących złożonego zamwienia w odniesieniu do niniejszego regulaminu i przepisw prawa nasz Konsultant sprbuje to wyjaśnić drogą mailową lub telefonicznie. Jeśli nie uda się nawiązać kontaktu lub wyjaśnić wątpliwości, Sprzedawca odstąpi od realizacji zamwienia. W ciągu 24 godzin od złożenia zamwienia pracownik sklepu skontaktuje się z Nabywcą telefonicznie lub pocztą e-mail w celu jego potwierdzenia oraz uzgodnienia ewentualnych szczegłw transakcji. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamwienia wynikłej z przyczyn leżących po stronie Nabywcy (np. błędny numer telefonu) złożone zamwienie zostanie anulowane w ciągu 48 godzin, a ewentualne dane osobowe w nim zawarte zostaną usunięte z bazy danych sklepu.
 9. Realizacja zamwienia (przygotowanie i wysyłka produktw) przez Sprzedawcę następuje :
  • a) Po potwierdzeniu zamwienia - jeżeli wybrano płatność przy odbiorze.
  • b) Po otrzymaniu wpłaty na konto – jeżeli wybrano przedpłatę
 10. Termin realizacji zamwienia w przypadku produktw znajdujących się w magazynie nie dłużej niż 3 dni robocze, licząc od daty ustalonej jak w pkt.9 . W większości przypadkw zamwienia realizujemy w ciągu 24 godzin. W przypadku produktw oferowanych na zamwienie termin zostanie określony przy składaniu zamwienia.

D. Ceny.

 1. Podane w ofercie sklepu ceny produktw są cenami w walucie polskiej i są cenami brutto (zawierają wymagane prawem podatki w tym podatek VAT oraz akcyzowy - jeżeli obowiązuje dla danego produktu, oraz opłaty celne).
 2. Podane ceny są cenami detalicznymi i nie uwzględniają rabatw i bonifikat. Rabaty i bonifikaty przyznawane są indywidualnie. Informacje o wysokości przyznanego rabatu są udzielane po kontakcie z biurem firmy.
 3. Podane ceny produktw nie obejmują kosztw dostawy. Koszt dostawy w dokładnej wysokości jest podawany w trakcie przyjmowania zamwienia i zależy od sposobu wysyłki i wartości zamwienia. Kupujący w trakcie wypełniania formularza zamwienia wybiera sposb wysyłki i płatności i akceptuje swj wybr.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania cen klubowych i promocyjnych oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży. Uprawnienie, o ktrym mowa w zdaniu poprzednim, nie ma wpływu na zamwienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany cen, warunkw akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.
 5. Ceną wiążącą dla Klienta jest cena aktualna w chwili złożenia zamwienia.

E. Formy płatności:

 1. za pobraniem - przy odbiorze wysłanych produktw;
 2. przedpłata przelewem lub kartą płatniczą na konto bankowe podane w danych Sprzedawcy;
 3. płatność gotwką – przy odbiorze osobistym w SKLEPIE STACJONARNYM
 4. W przypadku wyboru płatności w formie przedpłaty przelewem Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Strony Umowy sprzedaży postanowią inaczej.
 5. W wypadku Klientw nie będących jednocześnie Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.

F. Wysyłka towaru

 1. Koszty wysyłki (dostawy) naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami firm kurierskich i zależą od wagi, rozmiarw przesyłki, wyboru sposobu dostawy oraz od wybranej formy płatności. Kupujący w trakcie wypełniania interaktywnego formularza zamwienia jest informowany o kosztach i dokonuje wyboru sposobu i akceptuje koszt wysyłki podczas składania Zmwienia.
 2. Informacja szczegłowa o kosztach przesyłki jest zamieszczona w zakładce "Koszty Wysyłki" na stronie Sklepu Internetowego.
 3. Koszty dostawy ponosi Kupujący chyba, że opis oferty produktu stanowi inaczej.
 4. Zakupione produkty wysyłamy przesyłkami pocztowymi lub firmami kurierskimi . Przesyłki dostarcza:
  • - firma kurierska DHL,
  • - firma kurierska DPD,
  • - sklep eurolazienki.pl dysponuje też transportem własnym.
  • .

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z naszym Konsultantem.

G . Reklamacje i zwroty w stosunkach z klientami nie będącymi konsumentami (dotyczy przedsiębiorcw).

 1. Niniejszy punkt Regulaminu stosuje się wyłącznie w stosunkach z Kupującymi nie będącymi Konsumentami.
 2. Regulacje dotyczące zasad rękojmi za wady oraz gwarancji jakości w umowach z przedsiębiorcami przyjmowane są wprost w brzmieniu przyjętym w kodeksie cywilnym art.556-581.
 3. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 4. W razie wątpliwości proszę skontaktować się z naszym Konsultantem.

Adres do zwrotu produktw:Katarzyna Meresińska Eurołazienki, 43-220 Świerczyniec, Społeczna 15a,NIP: 646-181-44-36, Regon: 240544056,e-mail:sklep@eurolazienki.pl.

H. ZWROT TOWARU w przypadku sprzedaży na odległość z udziałem KONSUMENTA.

 1. Kupujący będący KONSUMENTEM zawierając „ umowę na „odległość” ma prawo odstąpić od zawartej umowy, bez podania przyczyny w terminie 10 dni kalendarzowych od daty odbioru towaru (przesyłki). Warunkiem dotrzymania terminu jest wysłanie w tym czasie do Sprzedawcy pisemnego oświadczenie o odstąpieniu od umowy (ważne jest rwnież oświadczenie przesłane drogą elektroniczną)– można skorzystać z gotowego formularza ( Oświadczenie o odstąpieniu od umowy.doc.)
 2. Po przesłaniu oświadczenia KONSUMENT musi w ciągu 14 dni kalendarzowych (liczonych od daty wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy) odesłać towar do Sprzedawcy. O dochowaniu terminu decyduje data nadania przesyłki.
  Adres do ZWROTU produktu:Katarzyna Meresińska Eurołazienki, 43-220 Świerczyniec, Społeczna 15a,NIP: 646-181-44-36, Regon: 240544056,e-mail:
 3. W przypadku odstąpienia od umowy, zarwno SKLEP jak i KONSUMENT są zobowiązani do zwrotu świadczeń, ktre otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej umowy, w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 4. Sprzedający w terminie 14 dni kalendarzowych zwrci należność w wysokości ceny zakupu powiększonej o koszt wysyłki od sprzedawcy do konsumenta. Formę zwrotu (przelew na konto w banku lub przekaz pocztowy) określa Kupujący w protokole zwrotu.
 5. Koszt zwrotu produktu do sprzedawcy pokrywa kupujący.
 6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
  1. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu uprawniającego do odstąpienia od umowy;
  2. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;
  3. umw dotyczących świadczeń, za ktre cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
  4. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamwieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
  5. świadczeń, ktre z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrcone lub ktrych przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
  6. dostarczania prasy;
  7. usług w zakresie gier hazardowych.
 7. Sprzedawca nie odbiera przesyłek wysłanych ”za pobraniem”. Przesyłka zwrotna powinna być odpowiednio zabezpieczona przed uszkodzeniem w transporcie.

I. Niezgodność towaru z umową (reklamacje) przy sprzedaży z udziałem KONSUMENTA.

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność z umową sprzedaży zakupionego Produktu/Towaru na zasadach określonych ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczeglnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z pźn. zm.).
 2. W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego Towaru z umową, Konsumentowi przysługuje prawo do złożenia pisemnej reklamacji.
 3. Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktw objętych także gwarancją uprawnienia z tego tytułu są określone i należy je wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w KARCIE GWARANCYJNEJ. Udzielona GWARANCJA na sprzedany Produkt jest uprawnieniem dodatkowym i nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002r. o szczeglnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
 4. W celu zgłoszenia reklamacji Klient winien jest wypełnić protokł reklamacyjny (DrukReklamacyjny.doc), lub w innej formie opisać podstawy reklamacji oraz żądania odnośnie usunięcia wad i przesłać zgłoszenie pocztą lub drogą elektroniczną (e-mail) do Sprzedawcy. Adres do korespondencji: Katarzyna Meresińska Eurołazienki, 43-220 Świerczyniec, Społeczna 15a,NIP: 646-181-44-36, Regon: 240544056,e-mail:sklep@eurolazienki.pl
 5. W porozumieniu ze SPRZEDAWCĄ - jeżeli jest to możliwe i niezbędne dla oceny niezgodności reklamowanego PRODUKTU z umową należy go dostarczyć na adres SPRZEDAWCY. Do przesyłki proszę dołączyć wypełniony i podpisany protokł reklamacyjny (dostępny jako załącznik DrukReklamacyjny.doc ).
 6. SPRZEDAWCA rozpatrzy reklamację bez zbędnej zwłoki. Nie pźniej niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia reklamacji poinformuje drogą pisemną lub elektroniczną kupującego o stanie realizacji reklamacji. Pozostawienie reklamacji w tym czasie bez odpowiedzi jest rwnoznaczne z uznaniem reklamacji.
 7. W przypadku gdy towar jest niezgodny z umową, Konsument może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztw
 8. Jeżeli Konsument, z przyczyn określonych powyżej w ust. 7, nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli Sprzedający nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Konsumenta na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru z umową jest nieistotna.
 9. KUPUJĄCY odsyła przesyłkę na swj koszt. SPRZEDAWCA nie odbiera przesyłek nadesłanych „za pobraniem”.
 10. Po uwzględnieniu reklamacji Sprzedający zwrci Kupującemu koszty przesyłki związane z reklamacją a poniesione przez Kupującego. Sprzedający przekaże należną kwotę Kupującemu na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym.
 11. Jeżeli uznanie reklamacji jest związane z naprawą lub wymianą towaru - Sprzedający odeśle produkt Kupującemu na własny koszt.
 12. Reklamacja może być nieuwzględniona jeżeli wady są następstwem zużycia wynikającego z normalnego użytkowania lub uszkodzenia w wyniku nieprawidłowych zabiegw konserwacyjnych lub nieprawidłowego użytkowania.
 13. W razie wątpliwości proszę skontaktować się z naszym Konsultantem.

J. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 1. Wszelkie dane osobowe podawane podczas procesu zamawiania służą wyłącznie do realizacji zamwienia i nie są udostępniane innym instytucjom ani osobom trzecim - z wyjątkiem opisanym w pkt.2 i 3. Pozyskiwanie danych oraz ich przetwarzanie odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. Nr 133, poz. 883 z pźniejszymi zmianami.
 2. W przypadku sprzedaży produktw poprzez Sklep Internetowy w celu dostarczenia produktw do Klienta dane osobowe konieczne do zaadresowania i dostarczenia przesyłki są przekazywane firmom zawodowo trudniącym się dostarczaniem przesyłek - w szczeglności Poczcie Polskiej, firmie InPost oraz firmom kurierskim - wraz z powierzeniem przesyłki do dostarczenia a w przypadku skorzystania z systemu płatności bezpośrednich on-line - administratorowi systemu płatności.
 3. Dane osobowe w postaci adresu poczty elektronicznej są przekazywane - za uprzednią jawną zgodą Klienta firmie Ceneo.pl - celem uzyskania opinii o jakości dokonanej transakcji i ew. produktu. Administratorem serwisu Ceneo.pl jest Grupa Allegro Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, NIP: 527-25-25-995.
 4. Administratorem danych osobowych Klienta zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego www.eurolazienki.pl jest firma:Katarzyna Meresińska Eurołazienki, 43-220 Świerczyniec, Społeczna 15a,NIP: 646-181-44-36, Regon: 240544056,e-mail:sklep@eurolazienki.pl
 5. Administrator zarejestrował w rejestrze Głwnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) zbir o nazwie "Rejestr klientw sklepu Eurolazienki.pl"
 6. Dane osobowe Klienta zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu nawiązania, ukształtowania, zawarcia, zmiany lub rozwiązania Umowy pomiędzy Usługodawcą i Klientem i zrealizowania Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej.
 7. Jeżeli klient wyrazi zgodę poprzez wpisanie się na listę subskrybentw otrzymujących newslettery ze sklepu internetowego eurolazienki.pl będzie na bieżąco otrzymywać informacje o okazjach i najświeższych akcjach promocyjnych. W każdej chwili jest możliwa rezygnacja z usługi newslettera,
 8. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia w dowolnym czasie.
 9. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej skutkuje niemożliwością zawarcia i realizacji tejże umowy.
 10. Dla zrealizowania obsługi umowy konieczne jest podanie następujących danych Klienta:
  • nazwisko i imię lub nazwa firmy Klienta;
  • w przypadku firmy numer ewidencyjny NIP;
  • adres do wysyłki produktw oraz adres do faktury (kraj, miasto, kod pocztowy, ulica, numer posesji, numer lokalu));
  • adres e-mail Użytkownika;
  • numer telefonu kontaktowego;
  • aplikacja w celu usprawnienia komunikacji zapamiętuje też IP, z ktrego była przeprowadzona transmisja danych.

K. Postanowienia końcowe

 1. Umowa zawierana jest w języku polskim i pod jurysdykcją prawa polskiego
 2. Treść Regulaminu jest dostępna cały czas w zakładce REGULAMIN na stronie Sprzedawcy i może być kopiowana i drukowana w każdej chwili przez Kupującego. Treść REGULAMINU może być też przesłana pocztą elektroniczną lub pocztą na życzenie Klienta.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczeglności:
 4. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. KODEKS Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.);
 5. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. 2002 Nr 101 poz. 926 ze zm.);
 6. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013 poz. 1422);
 7. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 ze zm.);
 8. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 ze zm.),
 9. Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczeglnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
 10. Ustawa z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektrych praw konsumentw oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 Nr 22 poz. 271 ze zm.).
 11. W przypadku gdyby w REGULAMINIE zostały zawarte postanowienia sprzeczne z wyżej wymienionymi lub innymi obowiązującymi przepisami w Rzeczypospolitej Polskiej - przepisy te mają pierwszeństwo nad sformułowaniami REGULAMINU.
 12. Jeśli ktrekolwiek z postanowień niniejszego REGULAMINU zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposb niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone . W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje obowiązujący.
 13. W przypadku sporw sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd Powszechny.
 14. Wszystkie nazwy Towarw oferowanych do sprzedaży przez SKLEP INTERNETOWY są używane w celach identyfikacji i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisw ustawy prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 nr 49 poz. 5081 ze zm.).
 15. Wszystkie zdjęcia zamieszczone na STRONIE INTERNETOWEJ chronione są na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zm.) - posiadają twrczy i indywidualny charakter. Nie można ich kopiować bez zgody Administratora Strony Internetowej: Katarzyna Meresińska Eurołazienki, 43-220 Świerczyniec, Społeczna 15a,NIP: 646-181-44-36, Regon: 240544056,e-mail:sklep@eurolazienki.pl.

 

Wzory dokumentw do pobrania:

-druk reklamacyjny,
-oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość,

Facebook