ZADZWOŃ DO NAS

601 660 717

0

Atlas KB-15 25kg zaprawa murarska do betonu komórkowego

Opis produktu

Zaprawa murarska do betonu komórkowego


do murów z betonu komórkowego oraz gazobetonu
do bloczków, cegieł, pustaków
szpachlowanie powierzchni
zapobiega powstawaniu mostków termicznych
wytrzymałość na ściskanie – kategoria M5

PRZEZNACZENIE

Zalecana do wznoszenia murów z betonu komórkowego oraz gazobetonu.
Zapobiega powstawaniu mostków termicznych – zapewnia jednakowe parametry izolacyjności cieplnej całej przegrody.
Stosowana do murowania na cienkie spoiny – zalecana grubość warstwy od 2 do 10 mm (optymalna grubość: 2-3 mm).
Wykorzystywana do szpachlowania i wyrównywania powierzchni - zalecana grubość warstwy przy takim zastosowaniu: 2-5 mm.
  • Rodzaj murowanych elementów – beton komórkowy, gazobeton, ale także cegły, pustaki oraz inne tego typu materiały ceramiczne, wapienno-piaskowe i betonowe.
height=14
WŁAŚCIWOŚCI

Wytrzymałość na ściskanie – kategoria M5.
Łatwa i wygodna w użyciu – charakteryzuje się bardzo dobrą urabialnością, plastycznością i wysoką przyczepnością.
Wysoka wydajność – możliwość kontrolowania grubości warstwy przy nakładaniu pacą ząbkowaną lub dozownikiem zmniejsza zużycie zaprawy i przyspiesza prace.
Do zaprawy można dodawać tzw. środki przeciwmrozowe, pozwalające na prowadzenie prac w obniżonych temperaturach, tj. poniżej +5°C - nowy zakres temperatur stosowania zaprawy, sposób jej przygotowania (zwłaszcza korektę ilości dodawanej wody), zasady prowadzenia prac i warunki wiązania zaprawy, należy przyjąć zgodnie ze wskazaniami producenta dodatku; ilość dodawanego środka przeciwmrozowego zależy od zawartości cementu w zaprawie - stosunek cement:wypełniacze w zaprawie ATLAS KB-15 wynosi 1:2. Uwaga. Producent zaprawy nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania i jakość zastosowanych dodatków przeciwmrozowych.
height=14
Murowanie

Przygotowanie elementów z betonu komórkowego
Murowanie. Powierzchnie łączonych elementów należy oczyścić z pyłu i ukruszonych fragmentów. W celu uzyskania cienkiej spoiny, o równomiernej grubości zaprawy na całej długości warstwy, zaleca się każdorazowo powierzchnię wcześniej przyklejonych bloczków przeszlifować i odpylić.
Szpachlowanie. W przypadku wyrównywania lub szpachlowania powierzchni powinna być ona sucha, stabilna, równa i nośna, tzn. odpowiednio mocna, oczyszczona z warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Nadmierną chłonność podłoża przed szpachlowaniem należy zredukować, stosując emulsję gruntującą ATLAS UNI-GRUNT.
Warunki pogodowe
Przed rozpoczęciem prac należy uwzględnić zarówno warunki atmosferyczne, w których prowadzone są roboty, jak i warunki, w których przebiegać proces wiązania i wysychania zaprawy.
Przygotowanie zaprawy
Materiał z worka należy wsypać do czystego naczynia z odmierzoną ilością wody (proporcje podane w Danych Technicznych) i mieszać wiertarką z mieszadłem (lub w betoniarce), aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Rozrobiony klej należy odstawić na 5 minut i ponownie wymieszać. Zaprawę należy wykorzystać w ciągu ok. 4 godzin.
Murowanie
Prace należy wykonywać zgodnie z technologią murowania ścian z bloczków z betonu komórkowego. Do ułożenia i wypoziomowania pierwszej warstwy należy zastosować ZAPRAWĘ MURARSKĄ ATLAS. Zaprawę ATLAS KB-15 należy rozprowadzić równomiernie, za pomocą ząbkowanej pacy po poziomej płaszczyźnie wcześniej wykonanej warstwy. Zaprawę należy nakładać również na pionowe płaszczyzny styku bloczków, o ile technologia nie przewiduje innego sposobu ich łączenia. Każdy kolejny układany element należy docisnąć i dobić gumowym młotkiem do pożądanego położenia.

height=14
ZUŻYCIE

Murowanie
 

Grubość ściany jednorodnej
Grubość warstwy sklejenia 3 mm
Z worka 25 kg
12 cm
ok. 4 kg/m2
ok. 6,2 m2
18 cm
ok. 6 kg/m2
ok. 4,2 m2
24 cm
ok. 8 kg/m2
ok. 3,1 m2
30 cm
ok. 10 kg/m2
ok. 2,5 m2
36 cm
ok. 12 kg/m2
ok. 2,1 m2

Szpachlowanie
Średnio zużywa się około 1,6 kg na 1m2 na 1 mm grubości warstwy.
height=14
SPOSÓB UŻYCIA
  • Nie należy jednorazowo nakładać zaprawy na zbyt dużą powierzchnię, ponieważ po rozprowadzeniu zachowuje swoje właściwości klejące przez około 10÷30 minut (w zależności od parametrów podłoża i warunków otoczenia). Aby sprawdzić czy możliwe jest jeszcze połączenie bloczków, zaleca się przeprowadzić test polegający na przyciśnięciu palców ręki do nałożonej wcześniej zaprawy. Jeżeli zaprawa pozostaje na palcach, wówczas można przykładać kolejny element. Gdy palce są czyste, należy usunąć starą warstwę zaprawy i nanieść nową.
  • Proporcje dodawanej wody należy skorygować doświadczalnie, kierując się pożądaną konsystencją zaprawy, rodzajem podłoża i warunkami atmosferycznymi. Stosowanie niewłaściwej ilości wody do przygotowania masy prowadzi do obniżenia parametrów wytrzymałościowych tynku.
  • Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu. Trudne do usunięcia resztki związanej już zaprawy zmywa się preparatem ATLAS SZOP.
  • Preparat drażniący - zawiera cement. Działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Ze względu na swoją postać – pył, preparat może mechanicznie podrażniać oczy i układ oddechowy. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pyłu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę. Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki.
  • Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w warunkach suchych (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przechowywania zaprawy w warunkach zgodnych z podanymi wymaganiami wynosi do 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu ≤ 0,0002 %.
height=14
OPAKOWANIA

Worki papierowe 25 kg.
Paleta: 1050 kg w workach 25 kg.
height=14
DANE TECHNICZNE

ATLAS KB-15 produkowany jest w postaci suchej mieszanki spoiwa cementowego, kruszyw i środków modyfikujących.
 

Gęstość nasypowa (suchej mieszanki)
ok. 1,4 kg/dm3
Gęstość objętościowa masy (po wymieszaniu)
ok. 1,4 kg/dm3
Gęstość w stanie suchym (po związaniu)
ok. 1,5 kg/dm3
Proporcje mieszanki woda/sucha mieszanka
0,21÷0,24 l / 1 kg
5,25÷6,00 l / 25 kg
Min/max grubość warstwy zaprawy
2 mm / 10 mm
Temperatura przygotowania zaprawy
oraz podłoża i otoczenia w trakcie prac
od +5 °C do +30 °C
Czas gotowości zaprawy do pracy
4 godziny
height=14
WYMAGANIA TECHNICZNE

Wyrób spełnia wymagania PN-EN 998-2. Deklaracja Zgodności WE nr 008.
 
CE 05
PN-EN 998-2
Zaprawa murarska według projektu, do cienkich spoin (T), do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, w elementach podlegających wymaganiom konstrukcyjnym, przeznaczona do elementów zbrojonych i niezbrojonych.
Wytrzymałość na ściskanie – kategoria
M5 (≥ 5 N/mm2)
Wytrzymałość początkowa na ścinanie (wartość tabelaryczna)
0,30 N/mm2
Zawartość chlorków
0,07% Cl
Reakcja na ogień - klasa
A1
Absorpcja wody
0,05 kg/m2min0,5
Współczynnik przepuszczania pary wodnej (wartość tabelaryczna)
15/35
Współczynnik przewodzenia ciepła (wartość tabelaryczna)
0,83 W/mK
Czas korekty
≥ 10 minut
Frakcja kruszywa
≤ 1,6 mm
Trwałość: kategoria wytrzymałości na ściskanie po cyklach zamrażania i rozmrażania
M 5 (≥ 5 N/mm2)
Trwałość: ubytek masy po cyklach zamrażania-rozmrażania
<3%


Wyrób posiada Ocenę Higieniczną PZH, Świadectwo z zakresu higieny radiacyjnej oraz Certyfikat Zgodności ITB nr 1488-CPD-0013.

Atlas KB-15 25kg zaprawa murarska do betonu komórkowego

Status: dostępny
Dostępna ilość:
Komentarze
Ten produkt nie posiada jeszcze komentarzy