ZADZWOŃ DO NAS

601 660 717

0

Atlas Zaprawa Murarska 25kg

Opis produktu

Tradycyjna zaprawa murarska


do elementów ceramicznych, betonowych i silikatowych
do grubych spoin 6-40 mm
wysoka plastyczność
wytrzymałość na ściskanie – kategoria M5
łączy elementy w stabilny, trwały mur

PRZEZNACZENIE

Zalecana jest do murowania na tradycyjne, grube spoiny – pozwala na korygowanie niedokładności wymiarowych elementów ściennych.
Pozwala na wznoszenie kondygnacji nadziemnych, ścian piwnic i fundamentów – w elementach zbrojonych i niezbrojnych, podlegających wymaganiom konstrukcyjnym.
Łączy elementy w stabilny i trwały mur - stanowi miękką i sprężystą osnowę, w której zatopione są sztywne elementy, takie jak cegły, kamienie i bloczki.
Chroni przed zniszczeniem pojedyncze elementy muru - cegły, bloczki, pustaki – stanowi bufor ograniczający wpływ naprężeń związanych z obciążeniem pod wpływem kolejnych warstw muru i zmian cieplno-wilgotnościowych w otoczeniu.
  • Rodzaj murowanych elementów – cegły, pustaki oraz inne tego typu materiały ceramiczne, wapienno-piaskowe i betonowe.
height=14
WŁAŚCIWOŚCI

Wytrzymałość na ściskanie – kategoria M5.
Gotowa do użycia – wymaga jedynie wymieszania z wodą.
Przygotowana fabrycznie – gwarantuje jednakowe właściwości robocze zaprawy i parametry techniczne spoin po związaniu.
Łatwa i wygodna w użyciu – charakteryzuje się bardzo dobrą urabialnością, plastycznością i wysoką przyczepnością.
Posiada wydłużony czas gotowości do pracy - ok. 4 godziny.
Do zaprawy można dodawać tzw. środki przeciwmrozowe, pozwalające na prowadzenie prac w obniżonych temperaturach, tj. poniżej +5°C - nowy zakres temperatur stosowania zaprawy, sposób jej przygotowania (zwłaszcza korektę ilości dodawanej wody), zasady prowadzenia prac i warunki wiązania zaprawy, należy przyjąć zgodnie ze wskazaniami producenta dodatku; ilość dodawanego środka przeciwmrozowego zależy od zawartości cementu w zaprawie - stosunek cement:wypełniacze w ZAPRAWIE MURARSKIEJ ATLAS wynosi 1:3. Uwaga. Producent zaprawy nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania i jakość zastosowanych dodatków przeciwmrozowych.
height=14
Murowanie

Przygotowanie elementów murowanych
Cegły, pustaki czy bloczki powinny być czyste, wolne od kurzu i suche. W czasie składowania należy chronić je przed deszczem i zbytnim nagrzewaniem.
Warunki pogodowe
Przed rozpoczęciem prac należy uwzględnić zarówno warunki atmosferyczne, w których prowadzone są roboty, jak i warunki, w których przebiegać będzie proces wiązania i wysychania zaprawy.
Przygotowanie zaprawy
Materiał z worka należy wsypać do czystego naczynia z odmierzoną ilością wody (proporcje podane w Danych Technicznych) i mieszać wiertarką z mieszadłem (lub w betoniarce), aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Zaprawa nadaje się do użycia zaraz po wymieszaniu i należy ją wykorzystać w ciągu ok. 4 godzin.
Murowanie
Sposób użycia zaprawy powinien być zgodny z technologią wykonywania robót murarskich z zastosowaniem zapraw cementowych. Zaprawę należy nakładać kielnią równomiernie na poziomą płaszczyznę wcześniej wykonanej warstwy. Zarówno spoiny poziome, jak i pionowe, powinny być dokładnie wypełnione zaprawą (chyba, że technologia stosowania danego typu elementów przewiduje inny sposób łączenia, np. pióro i wpust). W ścianach przewidzianych do tynkowania należy pozostawić niewypełnioną spoinę (na głębokość 5÷10 mm) przy zewnętrznych licach. Grubość spoiny powinna być równomierna dla całej warstwy i powinna wynosić od 6 do 40 mm.

height=14
ZUŻYCIE
Grubość ściany (z cegły pełnej)
Zużycie suchej zaprawy przy grubości spoiny ok. 1 cm
Z worka 25 kg
1/2 c
ok. 75 kg/m2
ok. 0,33 m2
1 c
ok. 150 kg/m2
ok. 0,16 m2
1 1/2 c
ok. 225 kg/m2
ok. 0,11 m2
2 c
ok. 300 kg/m2
ok. 0,08 m2
height=14
WAŻNE INFORMACJE DODATKOWE
  • Proporcje dodawanej wody należy skorygować doświadczalnie, kierując się pożądaną konsystencją zaprawy, rodzajem podłoża i warunkami atmosferycznymi. Stosowanie niewłaściwej ilości wody do przygotowania masy prowadzi do obniżenia parametrów wytrzymałościowych tynku.
  • Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu. Trudne do usunięcia resztki związanej już zaprawy zmywa się preparatem ATLAS SZOP.
  • Preparat drażniący - zawiera cement. Działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Ze względu na swoją postać – pył, preparat może mechanicznie podrażniać oczy i układ oddechowy. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pyłu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę. Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki.
  • Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w warunkach suchych (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przechowywania zaprawy w warunkach zgodnych z podanymi wymaganiami wynosi do 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu ≤ 0,0002 %.
height=14
OPAKOWANIA

Worki papierowe 25 kg.
Paleta: 1050 kg w workach 25 kg.
height=14
DANE TECHNICZNE

ZAPRAWA MURARSKA ATLAS produkowana jest w postaci suchej mieszanki najwyższej jakości spoiwa cementowego, wypełniaczy kwarcowych i dodatków uszlachetniających.
 

Gęstość nasypowa (suchej mieszanki)
ok. 1,5 kg/dm3
Gęstość objętościowa masy (po wymieszaniu)
ok. 2,0 kg/dm3
Gęstość w stanie suchym (po związaniu)
ok. 2,0 kg/dm3
Proporcje mieszania
woda / sucha mieszanka
0,12÷0,14 l / 1 kg
3,0÷3,5 l / 25 kg
Min/max grubość zaprawy
6 mm / 40 mm
Temperatura przygotowania zaprawy
oraz podłoża i otoczenia w trakcie prac
od +5 °C do +30 °C
Czas gotowości zaprawy do pracy
ok. 4 godziny
height=14
WYMAGANIA TECHNICZNE

Wyrób spełnia wymagania PN-EN 998-2. Deklaracja Zgodności WE nr 007.
 

PN-EN 998-2
Zaprawa murarska według projektu, ogólnego przeznaczenia, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, w elementach podlegających wymaganiom konstrukcyjnym, przeznaczona do elementów zbrojonych i niezbrojonych.
Wytrzymałość na ściskanie – kategoria M5 (≥ 5 N/mm2)
Wytrzymałość początkowa na ścinanie (wartość tabelaryczna) ≥ 0,15 N/mm2
Zawartość chlorków 0,07% Cl
Reakcja na ogień - klasaA1
Absorpcja wody0,05 kg/m2min0,5
Współczynnik przepuszczania pary wodnej (wartość tabelaryczna) 15/35
Współczynnik przewodzenia ciepła (wartość tabelaryczna) 0,83 W/mK
Trwałość - kategoria wytrzymałości na ściskanie po cyklach zamrażania i rozmrażania M5 (≥ 5 N/mm2)
Trwałość - ubytek masy po cyklach zamrażania i rozmrażania 3%


Wyrób posiada Atest Higieniczny PZH, Świadectwo z zakresu higieny radiacyjnej oraz Certyfikat Zgodności ITB nr 1488-CPD-0013.

Atlas Zaprawa Murarska 25kg

Status: dostępny
Dostępna ilość:
Komentarze
Ten produkt nie posiada jeszcze komentarzy