ZADZWOŃ DO NAS

601 660 717

0

Atlas Grawis S klej do styropianu 25kg

Opis produktu

ATLAS GRAWIS S

Zaprawa klejąca do styropianu


Przeznaczony jest do przyklejania płyt termoizolacyjnych ze styropianu EPS w technologii ocieplania budynków. Umożliwia mocowanie płyt styropianowych, w tym płyt z dodatkiem grafitu oraz elastyfikowanych.Rodzaje podłoży budowlanych – beton wszystkich klas, gazobeton, tynk cementowy, cementowo-wapienny, piaskowiec oraz nieotynkowane mury z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych, silikatowych bądź keramzytowych.


Właściwości
- do przyklejania styropianu
- bardzo dobre parametry robocze
- zalecany do wysokości 12 m
- wysoka przyczepność do podłoża


Główne parametry
- zużycie: 4 - 5 kg/m2
- przyczepność: beton ≥ 0,3 MPa
- przyczepność: styropian ≥ 0,1 MPa

PRZEZNACZENIE
Przyklejanie płyt termoizolacyjnych ze styropianu EPS w technologii ocieplania budynków.
Umożliwia przyklejanie płyt styropianowych, w tym płyt z dodatkiem grafitu oraz elastyfikowanych.

Rodzaje podłoży budowlanych – beton wszystkich klas, gazobeton, tynk cementowy, cementowo-wapienny, piaskowiec oraz nieotynkowane mury z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych, silikatowych bądź keramzytowych.

WŁAŚCIWOŚCI

Optymalnie dobrana receptura - zapewnia odpowiednią przyczepność kleju do styropianu i doskonałe parametry robocze.
Wysoka przyczepność – mocno przylega do podłoży mineralnych i do styropianu, umożliwia przyklejanie płyt termoizolacyjnych nawet o grubości 25 cm.
Wysoka lepkość - klej nie zsuwa się z pacy oraz z powierzchni płyty.
Wysoka plastyczność - w trakcie nakładania na podłoże, klej nie wałkuje się, nie zrywa się, nie ciągnie się itp.
Wydłużony czas gotowości do pracy - ogranicza konieczność dodatkowego mieszania niezużytego kleju.
Wydłużony czas korygowania - umożliwia poprawne ułożenie płyt.
Elastyczność – kompensuje naprężenia, wynikające z oddziaływań termicznych i użytkowych na inne warstwy systemu.
Paroprzepuszczalność – nie ogranicza przepływu pary wodnej przez ocieploną przegrodę.

PRZYKLEJANIE PŁYT
Przygotowanie podłoża pod płyty
Podłoże powinno być niezmrożone, stabilne, równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Przed przystąpieniem do prac naprawczych podłoże należy oczyścić i - jeśli jest zbyt chłonne - zagruntować emulsją ATLAS UNI-GRUNT. Gruntowanie należy przeprowadzić również w przypadku, gdy podłoże stanowią np. słabsze tynki cementowe, cementowo-wapienne, a także mury wykonane z betonu komórkowego lub pustaków żużlobetonowych. Większe nierówności i wgłębienia należy wypełnić ZAPRAWĄ WYRÓWNUJĄCĄ ATLAS lub ZAPRAWĄ TYNKARSKĄ ATLAS.
Przygotowanie kleju
Materiał z worka należy wsypać do naczynia z odmierzoną ilością wody (proporcje podane w Danych Technicznych) i mieszać wiertarką z mieszadłem, aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Rozrobiony klej należy odstawić na 5 minut i ponownie wymieszać. Przygotowany w ten sposób klej należy wykorzystać w ciągu ok. 4 godzin.
Przyklejanie płyt
Zaprawę klejącą należy nanieść na wewnętrzną stronę płyty metodą „pasmowo-punktową”. Polega ona na wykonaniu ciągłej pryzmy obwodowej (o szerokości co najmniej 3 cm) przy krawędzi płyty i równomiernym rozłożeniu na całej powierzchni 6÷8 placków o średnicy 8÷12 cm. W sumie należy nałożyć taką ilość masy, aby pokrywała ona co najmniej 40 % powierzchni płyty (po dociśnięciu płyty do podłoża min. 60 %) i zapewniała w ten sposób odpowiednie połączenie płyty ze ścianą. Bezpośrednio po nałożeniu zaprawy klejącej płytę należy przyłożyć do podłoża, a następnie dobić do żądanego położenia tak, by grubość zaprawy pod płytą nie przekraczała 1 cm. Przy równych i gładkich podłożach, dopuszczalne jest równomierne rozprowadzanie zaprawy pacą ząbkowaną po całej powierzchni płyty tak, by po przyklejeniu tworzyła warstwę o grubości 2÷5 mm.

ZUŻYCIE
Zużycie materiału zależne jest od parametrów podłoża (m.in. stopnia równości) oraz od przyjętej technologii przyklejania płyt.
Przyklejanie płyt: od 4,0 do 5,0 kg/m2.

WAŻNE INFORMACJE DODATKOWE
W trakcie robót konieczne jest stosowanie osłon na rusztowaniach. Nie wolno prowadzić prac w czasie opadów śniegu lub deszczu oraz przy silnym wietrze.
W razie konieczności klejenia płyt styropianowych na słabych podłożach, o nośności trudnej do określenia (np. niestabilnych, pylących, trudnych do oczyszczenia) zaleca się wykonać próbę przyczepności. Polega ona na przyklejeniu w różnych miejscach elewacji, 8÷10 kostek styropianu o wymiarach 10x10 cm i sprawdzeniu połączenia po 3 dniach. Wytrzymałość podłoża można uznać za dostateczną, jeżeli podczas odrywania ręką styropian ulegnie rozerwaniu. Gdy kostka zostanie oderwana wraz z zaprawą i warstwą podłoża to podłoże nie jest wystarczająco nośne. Dalsze postępowanie w takim przypadku, np. określenie sposobu usunięcia słabej warstwy, powinno być opisane w projekcie technicznym ocieplenia.
Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu. Trudne do usunięcia resztki związanej już zaprawy zmywa się środkiem ATLAS SZOP.
Produkt drażniący - zawiera cement. Działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pyłu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę. Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki.
Klej należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w warunkach suchych (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przechowywania zaprawy w warunkach zgodnych z podanymi wymaganiami wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu ≤ 0,0002 %. 

WYMAGANIA TECHNICZNE

Wyrób spełnia wymagania AT-15-8720/2011. Krajowa deklaracja zgodności nr 118 z dnia 16.09.2011.

Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. Wraz z wydaniem niniejszej karty technicznej, wszystkie poprzednie tracą ważność.  

DANE TECHNICZNE
ATLAS GRAWIS S produkowany jest w postaci suchej mieszanki najwyższej jakości spoiwa cementowego, kruszyw i środków modyfikujących.

Gęstość nasypowa (suchej mieszanki)
ok. 1,45 kg/dm3
Gęstość objętościowa masy (po wymieszaniu)
ok. 1,47 kg/dm3
Gęstość w stanie suchym (po związaniu)
ok. 1,53 kg/dm3
Proporcje mieszania: woda / sucha mieszanka
0,22÷0,24 l / 1 kg
5,50÷6,00 l / 25 kg
Przyczepność do betonu
min. 0,3 MPa
Przyczepność do styropianu
min. 0,1 MPa
Temperatura przygotowania zaprawy, podłoża i otoczenia
od +5 °C do +25 °C
Czas dojrzewania
ok. 5 minut
Czas gotowości do pracy
ok. 4 godziny
Czas otwarty pracy
min. 25 minut

Atlas Grawis S klej do styropianu 25kg

Status: dostępny
Dostępna ilość:
Komentarze
Ten produkt nie posiada jeszcze komentarzy