ZADZWOŃ DO NAS

601 660 717

0

Atlas Grawis U klej do styropianu i siatki 25kg

Opis produktu

ATLAS GRAWIS U

2w1 - zaprawa klejąca do styropianu oraz do zatapiania siatki


Przeznaczony jest do przyklejania płyt termoizolacyjnych ze styropianu EPS i wykonywania warstwy zbrojonej w technologii ocieplania budynków. Umożliwia przyklejanie płyt styropianowych, w tym płyt z dodatkiem grafitu oraz elastyfikowanych i wykonywania warstwy zbrojonej w technologii ocieplania budynków. Rodzaje podłoży budowlanych – beton wszystkich klas, gazobeton, tynk cementowy, cementowo-wapienny, piaskowiec oraz nieotynkowane mury z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych, silikatowych lub keramzytowych.


Właściwości
- do przyklejania styropianu i zatapiania siatki
- bardzo dobre parametry robocze
- zalecany do wysokości 12 m
- wysoka przyczepność do podłoża


Główne parametry
- grubość warstwy zbrojonej: 2 - 5 mm
- zużycie przyklejanie płyt 4 - 5 kg/m2
- zużycie warstwa zbrojona 3 - 3,5 kg/m2
- przyczepność: beton ≥ 0,3 MPa
- przyczepność: styropian ≥ 0,1 MPa

PRZEZNACZENIE
2 w 1 - przeznaczony jest do przyklejania płyt termoizolacyjnych ze styropianu EPS i wykonywania warstwy zbrojonej w technologii ocieplania budynków.
Umożliwia przyklejanie płyt styropianowych, w tym płyt z dodatkiem grafitu oraz elastyfikowanych i wykonywania warstwy zbrojonej w technologii ocieplania budynków.

Rodzaje podłoży budowlanych – beton wszystkich klas, gazobeton, tynk cementowy, cementowo-wapienny, piaskowiec oraz nieotynkowane mury z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych, silikatowych lub keramzytowych.

WŁAŚCIWOŚCI

Optymalnie dobrana receptura - zapewnia odpowiednią przyczepność kleju do styropianu oraz umożliwia łatwe wykonanie warstwy zbrojącej.
Wysoka przyczepność – mocno przylega do podłoży mineralnych i do styropianu, umożliwia przyklejanie płyt termoizolacyjnych nawet o grubości 25 cm.
Wysoka lepkość - klej nie zsuwa się z pacy oraz z powierzchni płyty.
Wysoka plastyczność - w trakcie nakładania na podłoże i wykonywania warstwy zbrojącej, klej nie wałkuje się, nie zrywa się, nie ciągnie się itp.
Wydłużony czas gotowości do pracy - ogranicza konieczność dodatkowego mieszania niezużytego kleju.
Wydłużony czas korygowania - umożliwia poprawne ułożenie płyt.
Elastyczność – kompensuje naprężenia, wynikające z oddziaływań termicznych i użytkowych na inne warstwy systemu.
Paroprzepuszczalność – nie ogranicza przepływu pary wodnej przez ocieploną przegrodę.

PRZYKLEJANIE PŁYT I WARSTWA ZBROJONA
Przygotowanie podłoża pod płyty
Podłoże powinno być niezmrożone, stabilne, równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Przed przystąpieniem do prac naprawczych podłoże należy oczyścić i - jeśli jest zbyt chłonne - zagruntować emulsją ATLAS UNI-GRUNT. Gruntowanie należy przeprowadzić szczególnie w przypadku, gdy podłoże stanowią np. słabsze tynki cementowe, cementowo-wapienne, a także mury wykonane z betonu komórkowego lub pustaków żużlobetonowych . Większe nierówności i wgłębienia należy wypełnić ZAPRAWĄ WYRÓWNUJĄCĄ ATLAS lub ZAPRAWĄ TYNKARSKĄ ATLAS.
Przygotowanie płyt pod warstwę zbrojoną
Powierzchnia płyt przed wykonaniem na nich warstwy zbrojonej powinna być wolna od szronu, równa, czysta, stabilna i odpylona, o ile płyty po przyklejeniu były szlifowane.
Przygotowanie kleju
Materiał z worka należy wsypać do naczynia z odmierzoną ilością wody (proporcje podane w Danych Technicznych) i mieszać wiertarką z mieszadłem, aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Rozrobiony klej należy odstawić na 5 minut i ponownie wymieszać. Przygotowany w ten sposób klej należy wykorzystać w ciągu ok. 4 godzin.
Przyklejanie płyt
Zaprawę klejącą należy nanieść na wewnętrzną stronę płyty metodą „pasmowo-punktową”. Polega ona na wykonaniu ciągłej pryzmy obwodowej (o szerokości co najmniej 3 cm) przy krawędzi płyty i równomiernym rozłożeniu na całej powierzchni 6÷8 placków o średnicy 8÷12 cm. W sumie należy nałożyć taką ilość masy, aby pokrywała ona co najmniej 40 % powierzchni płyty (po dociśnięciu płyty do podłoża min. 60 %) i zapewniała w ten sposób odpowiednie połączenie płyty ze ścianą. Bezpośrednio po nałożeniu zaprawy klejącej płytę należy przyłożyć do podłoża, a następnie dobić do żądanego położenia tak, by grubość zaprawy pod płytą nie przekraczała 1 cm. Przy równych i gładkich podłożach, dopuszczalne jest równomierne rozprowadzanie zaprawy pacą ząbkowaną po całej powierzchni płyty tak, by po przyklejeniu tworzyła warstwę o grubości 2÷5 mm.
Wykonywanie warstwy zbrojonej.
Do wykonania warstwy zbrojonej można przystąpić po odpowiednim związaniu zaprawy klejącej użytej do przyklejenia płyt styropianowych i po ewentualnym wykonaniu dodatkowego mocowania mechanicznego (przeciętnie po trzech dniach). Zaprawę klejącą należy naciągnąć na powierzchnię przyklejonej izolacji, rozprowadzić ją pacą zębatą i zatopić w niej siatkę zbrojącą z włókna szklanego. Siatkę zaleca się zatapiać pionowymi pasami i zaszpachlować na gładko, tak aby była całkowicie niewidoczna i jednocześnie nie stykała się bezpośrednio z płytami styropianowymi.
Prace wykończeniowe
Do tynkowania można przystąpić, gdy warunki atmosferyczne będą odpowiadały wymaganiom wskazanym w Kartach Technicznych tynków cienkowarstwowych, jednak nie wcześniej niż przed upływem 3 dni od wykonania warstwy zbrojonej.

ZUŻYCIE
Zużycie materiału zależne jest od parametrów podłoża (m.in. stopnia równości) oraz od przyjętej technologii przyklejania płyt.
Przyklejanie płyt: od 4,0 do 5,0 kg/m2.
Wykonanie warstwy zbrojonej: od 3,0 do 3,5 kg/m2.

WAŻNE INFORMACJE DODATKOWE
W trakcie robót konieczne jest stosowanie osłon na rusztowaniach. Nie wolno prowadzić prac w czasie opadów śniegu lub deszczu oraz przy silnym wietrze
W razie konieczności klejenia płyt styropianowych na słabych podłożach, o nośności trudnej do określenia (np. niestabilnych, pylących, trudnych do oczyszczenia) zaleca się wykonać próbę przyczepności. Polega ona na przyklejeniu w różnych miejscach elewacji, 8÷10 kostek styropianu o wymiarach 10x10 cm i sprawdzeniu połączenia po 3 dniach. Wytrzymałość podłoża można uznać za dostateczną, jeżeli podczas odrywania ręką styropian ulegnie rozerwaniu. Gdy kostka zostanie oderwana wraz z zaprawą i warstwą podłoża to podłoże nie jest wystarczająco nośne. Dalsze postępowanie w takim przypadku, np. określenie sposobu usunięcia słabej warstwy, powinno być opisane w projekcie technicznym ocieplenia.
Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu. Trudne do usunięcia resztki związanej już zaprawy zmywa się środkiem ATLAS SZOP.
Produkt drażniący - zawiera cement. Działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pyłu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę. Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki.
Klej należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w warunkach suchych (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przechowywania zaprawy w warunkach zgodnych z podanymi wymaganiami wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu ≤ 0,0002 %. 

WYMAGANIA TECHNICZNE

Wyrób spełnia wymagania AT-15-8721/2011. Krajowa deklaracja zgodności nr 119 z dnia 1.09.2011.

Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. Wraz z wydaniem niniejszej karty technicznej, wszystkie poprzednie tracą ważność.
 

DANE TECHNICZNE
ATLAS GRAWIS U produkowany jest w postaci suchej mieszanki najwyższej jakości spoiwa cementowego, kruszyw i środków modyfikujących.

Gęstość nasypowa (suchej mieszanki)
ok. 1,30 kg/dm3
Gęstość objętościowa masy (po wymieszaniu)
ok. 1,40 kg/dm3
Gęstość w stanie suchym (po związaniu)
ok. 1,47 kg/dm3
Proporcje mieszania: woda / sucha mieszanka
0,23÷0,25 l / 1 kg
5,75÷6,25 l / 25 kg
Min/max. grubość warstwy zbrojonej
2 mm / 5 mm
Przyczepność do betonu
min. 0,3 MPa
Przyczepność do styropianu
min. 0,1 MPa
Temperatura przygotowania zaprawy, podłoża i otoczenia
od +5 °C do +25 °C
Czas dojrzewania
ok. 5 minut
Czas gotowości do pracy
ok. 4 godziny
Czas otwarty pracy
min. 25 minut

Atlas Grawis U klej do styropianu i siatki 25kg

Status: dostępny
Dostępna ilość:
Komentarze
Ten produkt nie posiada jeszcze komentarzy

Produkty polecane