ZADZWOŃ DO NAS

601 660 717

0

Atlas Postar 20 szybkoschnący podkład cementowy 25 kg

Opis produktu

ATLAS POSTAR 20
Szybkoschnący podkład cementowy (10-80 mm)


Stosowany do warstwy podkładowej pod płytki ceramiczne i kamienne, wykładziny PVC i dywanowe, panele – zalecany do wszelkiego rodzaju powierzchni o średnim i dużym obciążeniu.


Właściwości
- dalsze prace już po 5 dniach
- ruch pieszy po 24 godzinach
- ograniczony skurcz liniowy
- do miejsc narażonych na trwałe zawilgocenia


Główne parametry
- zużycie: 20 kg/1 m2/1 cm
- grubość warstwy: 10 – 80 mm
- wytrz. na ściskanie: min 20 N/mm2

PRZEZNACZENIE
Wyrównuje podłoża w granicach 10-80 mm – w zależności od przyjętego układu konstrukcyjnego, zarówno gdy podłoże posiada jedynie miejscowe nierówności, jak i w całości jest wykonane ze spadkiem.
Tworzy warstwę podkładową – zalecany do wszelkiego rodzaju powierzchni o średnim i dużym obciążeniu.
Nadaje się do zatapiania ogrzewania podłogowego - nie wymaga stosowania dodatków uelastyczniających, dobrze przewodzi ciepło.
Pozwala na uzyskanie spadków.

Rodzaje warstw wykończeniowych – płytki ceramiczne i kamienne, wykładziny PVC i dywanowe, panele.
Rodzaje możliwych do utworzenia układów:
- zespolony z podłożem – grubość 10-80 mm - dobrej jakości beton, jastrych cementowy lub anhydrytowy (z ogrzewaniem podłogowym lub bez)
- na warstwie oddzielającej – grubość 35-80 mm - podłoże jest złej jakości, niezapewniające odpowiedniej przyczepności – pylące, spękane, zaoliwione, zabrudzone, silnie chłonne; warstwę oddzielającą może stanowić np. folia PE o grubości 0,2 mm.
- pływający - grubość 40-80 mm - wylewany na izolacji termicznej lub dźwiękowej z: płyt styropianowych klasy min EPS 100-038, z podłogowych, utwardzanych płyt z wełny mineralnej itp.
- grzewczy – wysokość wylewki nad warstwą grzewczą powinna wynosić co najmniej 35 mm.

WŁAŚCIWOŚCI
Szybkoschnący – zawartość wilgotności resztkowej dla grubości podkładu ok. 4 cm po 5-6 dniach od aplikacji wynosi poniżej 3%. Pozwala skrócić przerwy technologiczne i przyspieszyć aplikację kolejnych warstw podłogi.
Gęstoplastyczny – konsystencja robocza zaprawy umożliwia łatwe rozprowadzenie masy, zatarcie oraz uzyskanie poziomej powierzchni.
Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 20,0 N/mm2.
Wytrzymałość na zginanie: ≥ 4,0 N/mm2.
Posiada bardzo niski skurcz liniowy – minimalne zmiany liniowe podkładu w trakcie wysychania (rzędu 0,6 mm/mb) ograniczają możliwość jego spękania i odspajania się od słabych podłoży (o niskiej spoistości).

WYLEWANIE PODKŁADU

Przygotowanie podłoża
Podłoże powinno być stabilne i odpowiednio mocne, natomiast sposób jego przygotowania zależy od układu konstrukcyjnego podłogi. Wymagania ogólne dla podłoży:
- jastrychy cementowe (wiek powyżej 28 dni, wilgotność ≤ 3%),
- beton (wiek powyżej 3 miesięcy, wilgotność ≤ 3%),
- podkłady anhydrytowe (wilgotność ≤ 1,5 %) – przeszlifowane mechanicznie i odkurzone.
Podkład zespolony z podłożem. Podłoże powinno być pozbawione warstw i elementów mogących osłabić przyczepność, zwłaszcza z kurzu, wapna, olejów, tłuszczów, substancji bitumicznych, farb, słabych i odspajających się fragmentów starych wylewek. Powierzchniowe rysy w podłożu poszerzyć i odkurzyć. Bezpośrednio przed wykonaniem właściwej warstwy zaprawy podłoże należy każdorazowo zwilżyć wodą i nanieść na nie warstwę kontaktową.
Podkład na warstwie oddzielającej. Warstwa materiału oddzielającego np. folii PE powinna być ułożona szczelnie, bez fałd oraz wywinięta na ściany (na paski dylatacyjne) przynajmniej do wysokości podkładu.
Podkład pływający. Płyty izolacyjne należy ułożyć szczelnie, na równym podłożu, z przesunięciem krawędzi. Na płytach należy wykonać warstwę oddzielającą i wywinąć ją na ściany.
Podkład w systemie ogrzewania podłogowego Instalacja grzewcza powinna być sprawdzona i zamocowana, a w przypadku ogrzewania wodnego rury należy wypełnić wodą. Jastrych zaleca się wykonać w jednej warstwie (przy zapewnionym stabilnym systemowym zamocowaniu instalacji grzewczej). W trakcie prac należy przestrzegać danych zawartych w projekcie technicznym i zaleceń producentów instalacji grzewczych.
Dylatacje
Wylewkę należy oddzielić od ścian i innych elementów znajdujących się w polu wylewania PROFILEM DYLATACYJNYM ATLAS. Wielkość pól roboczych nie powinna przekraczać 35 m2. W przypadku większych pól należy stosować dylatacje pośrednie. Gdy proporcje boków pól roboczych mają stosunek większy niż 2:1 należy stosować dylatacje skurczowe. Należy wykonać je również w progach pomieszczeń oraz wokół słupów nośnych. Istniejące dylatacje konstrukcyjne podłoża powinny być przeniesione na warstwę wylewki.
Przygotowanie zaprawy
Materiał z worka wsypać do pojemnika z wodą (proporcje podane są w Danych Technicznych) i mieszać aż do uzyskania jednolitej masy. Czynność tę wykonać za pomocą mieszadła. Masa nadaje się do użycia natychmiast po wymieszaniu i zachowuje swoje właściwości około 30 minut.
Nakładanie warstwy kontaktowej
Warstwę kontaktową należy nanieść na przygotowane i zwilżone wodą podłoże. Masa powinna być sporządzona wg proporcji zamieszczonych w Danych Technicznych. Ma ona konsystencję płynną i można nanosić ją pędzlem. Należy ją silnie wcierać w podłoże. Gdy warstwa kontaktowa wyschnie przed nałożeniem głównej warstwy podkładu wymagane jest powtórne jej wykonanie.
Wylewanie masy
Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z technologią robót podłogowych. W uzyskaniu równych powierzchni podkładu lub posadzki pomaga zastosowanie drewnianych lub metalowych listew kierunkowych. Listwy powinny być tak osadzone, aby grubość wylewki odpowiadała założonej wielkości i w żadnym miejscu nie była mniejsza od wartości minimalnej, przyjętej dla danego układu konstrukcyjnego (zespolony z podłożem, na warstwie oddzielającej, pływający). W celu zagęszczenia masy oraz dokładniejszego jej rozprowadzenia należy zastosować wibrowanie łatami lub ubijanie pacą. Nadmiar zaprawy ściąga się po listwach ruchem zygzakowatym. Przed przystąpieniem do prac, w polu aplikacji należy wyznaczyć przyszłą grubość podkładu. Oznaczenia poziomu możemy dokonać np. za pomocą poziomnicy i przenośnych reperów wysokościowych. Przygotowaną masę rozkłada się równomiernie do ustalonych wysokości, unikając przerw.
Wysychanie i pielęgnacja podkładu
Świeżo wylany podkład należy chronić przed zbyt szybkim wysychaniem, bezpośrednim nasłonecznieniem, niską wilgotnością powietrza lub przeciągami. W celu zapewnienia dogodnych warunków wiązania zaprawy, w zależności od potrzeb, świeżo wykonaną powierzchnię można zraszać wodą lub przykrywać folią. Odpowiednia pielęgnacja prowadzi do wzrostu wytrzymałości produktu wydłużając czas wiązania, ale wydłuża również proces schnięcia. Czas wysychania wylewki zależy od grubości warstwy oraz warunków cieplno-wilgotnościowych panujących w otoczeniu. Użytkowanie wylewki (wchodzenie na nią) można rozpocząć po około 24 godzinach, a obciążanie po ok. 14 dniach.
Prace wykończeniowe
Prace okładzinowe, w zależności od warunków dojrzewania, wilgotności, rodzaju i przepuszczalności okładziny, można rozpocząć średnio po 5÷6 dniach w przypadku płytek, a w przypadku wykładzin PVC po całkowitym wyschnięciu. W razie wątpliwości co do zawartości wilgotności resztkowej w podkładzie należy dokonać odpowiednich pomiarów. Nie powinna być ona większa niż:
3% - pod płytki ceramiczne
2% - pod masy samopoziomujące, okładziny paroszczelne np. PCW.
Przed rozpoczęciem prac okładzinowych, powierzchnię zagruntować emulsją ATLAS UNI-GRUNT PLUS.

ZUŻYCIE
Średnio zużywa się 20 kg zaprawy na 1 m2 i na każde 10 mm grubości warstwy.

WAŻNE INFORMACJE DODATKOWE
Stosowanie niewłaściwej ilości wody do przygotowania masy prowadzi do obniżenia parametrów wytrzymałościowych podkładu. Podczas prowadzenia prac należy kontrolować stopień wymieszania i konsystencję masy.
Niska temperatura oraz wysoka wilgotność w pomieszczeniu mogą wydłużyć czas wysychania podkładu.
Przed pełnym uruchomieniem ogrzewania podłogowego należy zwiększać temperaturę co 24 h o 2 °C, aż do wartości maksymalnej. Następnie zmniejszać temperaturę według tej samej zasady, aż do wyłączenia ogrzewania.
Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu.
Preparat drażniący - zawiera cement. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pyłu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza - pokazać opakowanie lub etykietę. Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki.
Wyrób chronić przed wilgocią, przewozić i przechowywać w warunkach suchych, na paletach, w szczelnie zamkniętych workach. Okres przydatności do użycia wyrobu wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu ≤ 0,0002%.

DANE TECHNICZNE
ATLAS POSTAR 20 produkowany jest w postaci suchej mieszanki cementu portlandzkiego, wypełniaczy kwarcowych oraz dodatków modyfikujących. 

Gęstość nasypowa (suchej mieszanki)
ok. 1,6 kg/dm3
Gęstość objętościowa masy (po wymieszaniu)
ok. 2,0 kg/dm3
Gęstość w stanie suchym (po związaniu)
ok. 2,2 kg/dm3
Proporcje mieszania woda/zaprawa
ok. 0,11 l / 1 kg 
ok. 2,75 l / 25 kg
Proporcje warstwy kontaktowej
1 kg suchej masy + 0,12 litra wody + 0,06 litra EMULSJI ELASTYCZNEJ ATLAS
Min/max grubość wylewki
10 mm / 80 mm
Maksymalna średnica kruszywa
3,0 mm
Zmiany liniowe
≤ 0,06%
Temperatura przygotowania masy 
oraz podłoża i otoczenia w trakcie prac
od +10 °C do +30 °C
Czas zużycia
minimum 30 minut
Wchodzenie na podkład
po ok. 24 godzinach
Wykonanie okładzin
po ok. 5-6 dniach*

* Czasy rekomendowane dla warunków aplikacji w temp ok. 20 °C i 55-60% wilgotności.

Zawartość wilgotności resztkowej w czasie. Wyniki uzyskano w warunkach normalnych w temp ok. 20 °C i 55-60% wilgotności. Każdorazowo, przed zastosowaniem materiałów posadzkarskich, należy wykonać testy wilgotności.

Ilość dni/grubość warstwy
1,5 cm
4 cm
7 cm
2 dni
2,0
2,4
3,6
7 dni
1,5
2,1
2,7
14 dni
1,4
1,6
1,8

WYMAGANIA TECHNICZNE

ATLAS POSTAR 20 spełnia wymagania PN-EN 13813. Deklaracja Zgodności WE nr 107. Wyrób posiada Aprobatę Techniczną ITB AT-15-8432/2010. Krajowa Deklaracja Zgodności nr 107 z dnia 11.08.2010.

CE 10
PN-EN 13813:2003
CT-C20-F4
Podkład podłogowy na bazie cementu CT
Reakcja na ogień
A1fl
Wydzielanie substancji korozyjnych
CT
Wytrzymałość na ściskanie
C20 (≥ 20 N/mm2)
Wytrzymałość na zginanie
F4 (≥ 4 N/mm2)
Odporność na ścieranie
NPD
Przepuszczalność wody
NPD
Przepuszczalność pary wodnej
NPD
Izolacyjność akustyczna
NPD
Dźwiękochłonność
NPD
Opór cieplny
NPD
Odporność chemiczna
NPD

Wyrób Posiada Świadectwo z Zakresu Higieny Radiacyjnej.

Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. Wraz z wydaniem niniejszej karty technicznej, wszystkie poprzednie tracą ważność. 

Atlas Postar 20 szybkoschnący podkład cementowy 25 kg

Status: dostępny
Dostępna ilość:
Komentarze
Ten produkt nie posiada jeszcze komentarzy