ZADZWOŃ DO NAS

601 660 717

0

Atlas Postar 80 szybkosprawna posadzka cementowa 25 kg

Opis produktu

ATLAS POSTAR 80
Szybkosprawna posadzka cementowa (10-80 mm)


Zalecany do szybkich remontów. Tworzy podkład podłogowy lub posadzkę. Może stanowić podkład dla warstw posadzkowych, takich jak płytki ceramiczne i kamienne, wykładziny PVC i dywanowe, panele, parkiet, posadzki i powłoki epoksydowe.


Właściwości
- dalsze prace już po 24 h
- ruch pieszy po 3 h
- ograniczony skurcz liniowy
- wysoka spoistość
- gęstoplastyczny


Główne parametry
- zużycie: 20 kg/1 m2/1 cm
- grubość warstwy 10-80 mm
- wysoka wytrzymałość na ściskanie >40 N/mm2

PRZEZNACZENIE
Tworzy podkład podłogowy lub posadzkę o grubości 10-80 mm – grubość warstwy zależy od przyjętego układu konstrukcyjnego (tabela poniżej).
Zalecany do szybkich remontów – jest szybkosprawny – w krótkim czasie osiąga podstawowe parametry użytkowe, co umożliwia skrócenie przerw technologicznych i przyspiesza aplikację kolejnych warstw: ruch pieszy po 3h, układanie płytek już po 24 h.
Może stanowić podkład dla warstw posadzkowych, takich jak parkiet, powłoki i posadzki epoksydowe – jest podkładem o wysokiej spoistości i dużej odporności na działanie sił ścinających, występujących, np. podczas rozszerzania się i kurczenia drewna w wyniku zmian jego wilgotności.
Tworzy warstwę posadzkową o wysokiej wytrzymałości na ścieranie – zalecaną do budynków mieszkalnych, magazynów, obiektów przemysłowych, na podjazdy, tarasy itd.
Nadaje się do zatapiania ogrzewania podłogowego - nie wymaga stosowania dodatków uelastyczniających, dobrze przewodzi ciepło.
Pozwala na uzyskanie spadków i naprawę powierzchni betonowych, schodów, płyt, wylewek.

Rodzaje warstw wykończeniowych – płytki ceramiczne i kamienne, wykładziny PVC i dywanowe, panele, parkiet, posadzki i powłoki epoksydowe.
Rodzaje możliwych do utworzenia układów:
- zespolony z podłożem – grubość 10-80 mm - dobrej jakości beton, jastrych cementowy lub anhydrytowy (z ogrzewaniem podłogowym lub bez)
- na warstwie oddzielającej – grubość 35-80 mm - podłoże jest złej jakości, niezapewniające odpowiedniej przyczepności – pylące, spękane, zaoliwione, zabrudzone, silnie chłonne; warstwę oddzielającą może stanowić np. folia PE o grubości 0,2 mm.
- pływający - grubość 40-80 mm - wylewany na izolacji termicznej lub dźwiękowej z: płyt styropianowych klasy min EPS 100-038, z podłogowych, utwardzanych płyt z wełny mineralnej itp.
- grzewczy – wysokość wylewki nad warstwą grzewczą powinna wynosić co najmniej 35 mm.

WŁAŚCIWOŚCI
Szybkoschnący – zawartość wilgotności resztkowej dla grubości podkładu ok. 4 cm po 24 h od aplikacji wynosi poniżej 2,6 %.
Szybkowiążący - szybki przyrost wytrzymałości w pierwszym dniu wiązania.
Gęstoplastyczny – konsystencja robocza zaprawy umożliwia łatwe rozprowadzenie masy, zatarcie oraz uzyskanie poziomej powierzchni.
Wysoka wytrzymałość na ściskanie ≥ 40,0 N/mm2 - zalecany do wszelkiego rodzaju powierzchni o średnim i dużym obciążeniu
Wytrzymałość na zginanie: ≥ 7,0 N/mm2.
Odporność na ścieranie ≤9,5 cm3/50 cm2
Posiada bardzo niski skurcz liniowy – minimalne zmiany liniowe podkładu w trakcie wysychania (rzędu 0,6 mm/mb) ograniczają możliwość jego spękania i odspajania się od słabych podłoży (o niskiej spoistości).

WYLEWANIE PODKŁADU
Przygotowanie podłoża
Podłoże powinno być stabilne i odpowiednio mocne, natomiast sposób jego przygotowania zależy od układu konstrukcyjnego podłogi. Wymagania ogólne dla podłoży:
- jastrychy cementowe (wiek powyżej 28 dni, wilgotność ≤ 3%),
- beton (wiek powyżej 3 miesięcy, wilgotność ≤ 3%),
- podkłady anhydrytowe (wilgotność ≤ 1,5 %) – przeszlifowane mechanicznie i odkurzone.
Podkład zespolony z podłożem. Podłoże powinno być pozbawione warstw i elementów mogących osłabić przyczepność, zwłaszcza z kurzu, wapna, olejów, tłuszczów, substancji bitumicznych, farb, słabych i odspajających się fragmentów starych wylewek. Powierzchniowe rysy w podłożu poszerzyć i odkurzyć. Bezpośrednio przed wykonaniem właściwej warstwy zaprawy podłoże należy każdorazowo zwilżyć wodą i nanieść na nie warstwę kontaktową.
Podkład na warstwie oddzielającej. Warstwa materiału oddzielającego np. folii PE powinna być ułożona szczelnie, bez fałd oraz wywinięta na ściany (na paski dylatacyjne) przynajmniej do wysokości podkładu.
Podkład pływający. Płyty izolacyjne należy ułożyć szczelnie, na równym podłożu, z przesunięciem krawędzi. Na płytach należy wykonać warstwę oddzielającą i wywinąć ją na ściany.
Podkład w systemie ogrzewania podłogowego Instalacja grzewcza powinna być sprawdzona i zamocowana, a w przypadku ogrzewania wodnego rury należy wypełnić wodą. Jastrych zaleca się wykonać w jednej warstwie (przy zapewnionym stabilnym systemowym zamocowaniu instalacji grzewczej). W trakcie prac należy przestrzegać danych zawartych w projekcie technicznym i zaleceń producentów instalacji grzewczych.
Dylatacje
Wylewkę należy oddzielić od ścian i innych elementów znajdujących się w polu wylewania PROFILEM DYLATACYJNYM ATLAS. Wielkość pół roboczych nie powinna przekraczać 35 m2. W przypadku większych pól należy stosować dylatacje pośrednie. Gdy proporcje boków pól roboczych mają stosunek większy niż 2:1 należy stosować dylatacje skurczowe. Należy wykonać je również w progach pomieszczeń oraz wokół słupów nośnych. Istniejące dylatacje konstrukcyjne podłoża powinny być przeniesione na warstwę wylewki.
Przygotowanie zaprawy
Materiał z worka wsypać do pojemnika z wodą (proporcje podane są w Danych Technicznych) i mieszać aż do uzyskania jednolitej masy. Czynność tę wykonać za pomocą mieszadła. Masa nadaje się do użycia natychmiast po wymieszaniu i zachowuje swoje właściwości około 30 minut.
Nakładanie warstwy kontaktowej (zespolony z podłożem)
Warstwę kontaktową należy nanieść na przygotowane i zwilżone wodą podłoże. Masa powinna być sporządzona wg proporcji zamieszczonych w Danych Technicznych. Ma ona konsystencję płynną i można nanosić ją pędzlem. Należy ją silnie wcierać w podłoże. Gdy warstwa kontaktowa wyschnie przed nałożeniem głównej warstwy podkładu wymagane jest powtórne jej wykonanie.
Wylewanie masy
Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z technologią robót podłogowych. W uzyskaniu równych powierzchni podkładu lub posadzki pomaga zastosowanie drewnianych lub metalowych listew kierunkowych. Listwy powinny być tak osadzone, aby grubość wylewki odpowiadała założonej wielkości i w żadnym miejscu nie była mniejsza od wartości minimalnej, przyjętej dla danego układu konstrukcyjnego (zespolony z podłożem, na warstwie oddzielającej, pływający). W celu zagęszczenia masy oraz dokładniejszego jej rozprowadzenia należy zastosować wibrowanie łatami lub ubijanie pacą. Nadmiar zaprawy ściąga się po listwach ruchem zygzakowatym. Przed przystąpieniem do prac, w polu aplikacji należy wyznaczyć przyszłą grubość podkładu. Oznaczenia poziomu możemy dokonać np. za pomocą poziomnicy i przenośnych reperów wysokościowych. Przygotowaną masę rozkłada się równomiernie do ustalonych wysokości, unikając przerw.
Wysychanie i pielęgnacja podkładu
Świeżo wylany podkład należy chronić przed zbyt szybkim wysychaniem, bezpośrednim nasłonecznieniem, niską wilgotnością powietrza lub przeciągami. W celu zapewnienia dogodnych warunków wiązania zaprawy, w zależności od potrzeb, świeżo wykonaną powierzchnię można zraszać wodą lub przykrywać folią. Odpowiednia pielęgnacja prowadzi do wzrostu wytrzymałości produktu wydłużając czas wiązania, ale wydłuża również proces schnięcia. Czas wysychania wylewki zależy od grubości warstwy oraz warunków cieplno-wilgotnościowych panujących w otoczeniu. Użytkowanie wylewki (wchodzenie na nią) można rozpocząć po około 3 godzinach, a montaż okładziny ceramicznej po około 24 godzinach.
Prace wykończeniowe
Prace okładzinowe, w zależności od warunków dojrzewania, wilgotności, rodzaju i przepuszczalności okładziny, można rozpocząć średnio po 24 godzinach w przypadku płytek, a w przypadku wykładzin PVC po całkowitym wyschnięciu. W razie wątpliwości co do zawartości wilgoci resztkowej w podkładzie należy dokonać odpowiednich pomiarów. Nie powinna być ona większa niż:
3% - pod płytki ceramiczne
2% - pod masy samopoziomujące, okładziny paroszczelne np. PCW, okładziny drewniane, posadzki epoksydowe.
Przed rozpoczęciem prac okładzinowych, powierzchnię zagruntować emulsją ATLAS UNI-GRUNT PLUS.

ZUŻYCIE

Średnio zużywa się 20 kg zaprawy na 1 m2 i na każde 10 mm grubości warstwy.

WAŻNE INFORMACJE DODATKOWE
Stosowanie niewłaściwej ilości wody do przygotowania masy prowadzi do obniżenia parametrów wytrzymałościowych podkładu. Podczas prowadzenia prac należy kontrolować stopień wymieszania i konsystencję masy.
Niska temperatura oraz wysoka wilgotność w pomieszczeniu mogą wydłużyć czas wysychania podkładu.
Przed pełnym uruchomieniem ogrzewania podłogowego należy zwiększać temperaturę co 24 h o 2 °C, aż do wartości maksymalnej. Następnie zmniejszać temperaturę według tej samej zasady, aż do wyłączenia ogrzewania.
Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu.
Preparat drażniący - zawiera cement. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Ze względu na swoją postać – pył, preparat może również mechanicznie podrażniać oczy i układ oddechowy. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pyłu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza - pokazać opakowanie lub etykietę. Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki.
Wyrób chronić przed wilgocią, przewozić i przechowywać w warunkach suchych, na paletach, w szczelnie zamkniętych workach. Okres przydatności do użycia wyrobu wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu ≤ 0,0002%.

DANE TECHNICZNE
ATLAS POSTAR 80 produkowany jest w postaci suchej mieszanki cementu portlandzkiego, wypełniaczy kwarcowych oraz dodatków modyfikujących. 

Gęstość nasypowa (suchej mieszanki)
ok. 1,75 kg/dm3
Gęstość objętościowa masy (po wymieszaniu)
ok. 2,4 kg/dm3
Gęstość w stanie suchym (po związaniu)
ok. 2,2 kg/dm3
Proporcje mieszania woda/zaprawa
ok. 0,07 l / 1 kg 
ok. 1,75 l / 25 kg
Proporcje warstwy kontaktowej dla układu zespolonego z podłożem dla grubości poniżej 2 -2,5 cm
1 kg suchej masy + 0,12 litra wody + 0,06 litra Emulsji Elastycznej ATLAS
Min/max grubość wylewki
10 mm / 80 mm
Maksymalna średnica kruszywa
4,0 mm
Zmiany liniowe
≤ 0,06%
Temperatura przygotowania masy oraz podłoża i otoczenia w trakcie prac
od +5 °C do +30 °C
Czas zużycia
minimum 30 minut
Wchodzenie na podkład
po ok. 3 godzinach
Wykonanie okładzin
po ok. 24 godzinach*

* Czasy rekomendowane dla warunków aplikacji w temp ok. 20 °C i 55-60% wilgotności.

Zawartość wilgotności resztkowej w czasie. Wyniki uzyskano w warunkach normalnych w temp ok. 20 °C i 55-60% wilgotności. Każdorazowo, przed zastosowaniem materiałów posadzkarskich, należy wykonać testy wilgotności.

Ilość dni/grubość warstwy
1,5 cm
4 cm
7 cm
1 dzień
2,1
2,6
3,9
3 dni
1,8
2,2
2,9
5 dni
1,6
1,8
1,9

WYMAGANIA TECHNICZNE

ATLAS POSTAR 80 posiada Aprobatę Techniczną ITB nr AT-15-8462/2010. Krajowa Deklaracja Zgodności nr 099 z dnia 22.09.2010. Ponadto spełnia wymagania PN-EN 13813. Deklaracja Zgodności WE nr 099.

CE 10
PN-EN 13813:2003
CT-C40-F7
Podkład podłogowy na bazie cementu CT
Reakcja na ogień
A1fl
Wydzielanie substancji korozyjnych
CT
Wytrzymałość na ściskanie
C40 (≥ 40,0 N/mm2)
Wytrzymałość na zginanie
F7 (≥ 7,0 N/mm2)
Odporność na ścieranie, przepuszczalność wody, odporność chemiczna, przepuszczalność pary wodnej, izolacyjność akustyczna, opór cieplny, dźwiękochłonność.
NPD

Posiada Świadectwo z Zakresu Higieny Radiacyjnej.

Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. Wraz z wydaniem niniejszej karty technicznej, wszystkie poprzednie tracą ważność. 

Atlas Postar 80 szybkosprawna posadzka cementowa 25 kg

Status: dostępny
Dostępna ilość:
Komentarze
Ten produkt nie posiada jeszcze komentarzy